top of page

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą przyjaciół stowarzyszonych w Ośrodku Studiów o Mieście Gliwice. Każdy z nas jest ekspertem w innej dziedzinie, ale wszystkich łączy miłość do tego miasta i troska o jego przyszłość.

Stowarzyszenie Ośrodek Studiów o Mieście Gliwice to organizacja non-profit, której zadaniem jest pobudzanie debaty publicznej o sprawach miejskich, dbanie o jakość przestrzeni publicznej, jawność życia i finansów publicznych, zabieranie głosu wszędzie tam, gdzie niedostateczną wagę przywiązuje się do jakości działań kształtujących miasto Gliwice.

Zarząd Stowarzyszenia

33178118_10214192131591193_7775879001955

Natalia

Wójcik

"""

11705373_762346433877962_824983557473420

Paweł

Harlender

"""

1402984_10205134569782616_21927806184127

Ewa Lutogniewska

"""

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

OŚRODEK STUDIÓW O MIEŚCIE GLIWICE

 

Rozdział I – Postanowienia ogólne

 

§1

Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Ośrodek Studiów o Mieście Gliwice. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest przede wszystkim Miasto Gliwice i aglomeracja Górnośląska, a w dalszej kolejności obszar województwa śląskiego i terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Dla realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami państwa polskiego.

 

§3

Siedzibą stowarzyszenia i jego władz jest Miasto Gliwice.

 

§4

Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Zarząd Stowarzyszenia wybierany przez Zebranie Członków.

 

§5

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

 

§6

Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

 

§7

Stowarzyszenie może zlecać prowadzenie swoich spraw innym osobom prawnym i fizycznym z wykorzystaniem dozwolonych prawem umów.

 

§8

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, których cele działalności nie są sprzeczne z celami Stowarzyszenia.

 

§9

Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej lub w drodze dotacji na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§10

Stowarzyszenie posługuje się, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, pełną nazwą w brzmieniu „Ośrodek Studiów o Mieście Gliwice”. Stowarzyszenie może się posługiwać skrótem „OSOM Gliwice”.

 

§11

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II –  Cele i formy działania

 

§12

Do celów Stowarzyszenia należy:

Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju miast.

Propagowanie rozwiązań komunikacyjnych, architektonicznych i urbanistycznych najlepszych pod względem funkcjonalnym, estetycznym, technicznym, ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

Integracja środowisk, w tym młodzieży szkolnej i akademickiej z różnych uczelni, przedstawicieli innych fundacji i stowarzyszeń, fachowców z wszelkich branż związanych z inwestycjami i rozwojem miasta jak i pasjonatów popierających rozwój Gliwic i aglomeracji Górnośląskiej.

Uczestnictwo w formułowaniu strategii rozwoju miasta i aglomeracji.

Wypracowanie praktyki konsultacji społecznych dotyczących społeczności lokalnych i ogólnomiejskich, w szczególności w zakresie długofalowych planów rozwojowych miasta i aglomeracji.

Poparcie dla rozwoju i rewitalizacji przestrzeni miejskiej, w szczególności wsparcie dla rewitalizacji istniejących placów miejskich i tworzenia nowych, tworzenia przestrzeni publicznych przyjaznych pieszym, troska o małą architekturę i zieleń.

Popularyzacja wiedzy o współczesnej architekturze i urbanistyce. Wsparcie dla tworzenia architektury na wysokim poziomie estetycznym i funkcjonalnym, sprzeciwianie się powstawaniu architektury słabej, tandetnej czy szkodliwej przestrzennie.

Wspieranie procesu edukacyjnego młodzieży szkolnej i akademickiej z różnych środowisk uczelnianych w zakresie rozwoju miasta i jego infrastruktury.

Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Podejmowanie inicjatyw aktywizujących społeczność Gliwic.

Działalność na rzecz upowszechniania dostępu do kultury.

Kształtowanie debaty publicznej w duchu pluralizmu i tolerancji.

Działalność na rzecz jawności i przejrzystości życia publicznego.

Upowszechnianie idei państwa prawa.

Działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Kontrola obywatelska nad podmiotami wykonującymi funkcje publiczne i dysponującymi środkami publicznymi.

Wspomaganie rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej.

Upowszechnianie idei samorządności lokalnej i dążenie do doskonalenia instytucji samorządowych.

Działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

Promocja kultury fizycznej.

§13

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

Prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej.

Prowadzenie działalności naukowej i badawczej.

Prowadzenie działalności artystycznej.

Opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej i samorządowej.

Przeprowadzanie i przedstawianie niezależnych opracowań, studiów, badań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności statutowej.

Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi.

Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów oraz technologii.

Prowadzenie działalności wydawniczej.

Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno-prawnych.

inicjowanie współpracy pomiędzy polskimi środowiskami społecznymi, zawodowymi, regionalnymi a organizacjami międzynarodowymi, w szczególności instytucjami Unii Europejskiej.

Współpracę z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu, z administracją państwową i samorządową w kwestiach związanych tematycznie z celami statutowymi.

Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych;

Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia.

Prowadzenie działalności integrującej członków stowarzyszenia przez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

Udział w komisjach konkursowych powoływanych przez organy administracji publicznej ogłaszające otwarte konkursy ofert.

Zachęcanie społeczeństwa do aktywnego udziału w kształtowaniu dalszego i bliższego otoczenia. Udział w inicjatywach lokalnych.

Podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawem działań służących realizacji celów statutowych.

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

§14

Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, akceptująca cele i angażująca się w prace Stowarzysznia.

 

§15

Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą podjętą w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji członkowskiej (załącznik nr 1 do regulaminu).

 

§16

Członek ma prawo:

  Wybierać i być wybieranym do władz i struktur Stowarzyszenia.

  Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Zebraniu Członków Stowarzyszenia;

  Korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.

Brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

Otrzymywać oficjalne dokumenty i opracowania Stowarzyszenia.

Uczestniczyć w szkoleniach, wykładach i praktykach organizowanych przez Stowarzyszenie, także we współpracy z innymi podmiotami.

 

§17

Członek obowiązany jest do:

Przestrzegania Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.

Godnej reprezentacji Stowarzyszenia.

Regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia, według zasad określonych przez Zarząd.

czynnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia.

Sumiennego wykonywania powierzonych mu zadań.

Dbania o mienie Stowarzyszenia.

 

§18

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi.

Uchwały Zarządu wydanej na skutek nieprzestrzegania postanowień Regulaminu Stowarzyszenia.

 

§19

Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

 

§20

Władzami Stowarzyszenia są:

Zebranie Członków,

Zarząd Stowarzyszenia.

Zebranie Członków

 

§21

Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, zawiadamiając członków o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed datą Zebrania Członków. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Zebrania Członków. Zebranie w drugim terminie nie potrzebuje kworum do podejmowania decyzji. Zebranie Członków musi być także zwołane przez Zarząd na wniosek co najmniej pięciu Członków Stowarzyszenia (w terminie zaproponowanym przez wnioskującą grupę Członków Stowarzyszenia).

 

§22

Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności ⅓  liczby członków Stowarzyszenia.

 

§23

Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

 

§24

Do kompetencji Zebrania Członków należy w szczególności:

Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.

Uchwalanie zmian Regulaminu Stowarzyszenia.

Wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia.

Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.

Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

§25

Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia.

 

§26

Regulamin dopuszcza uczestniczenie z głosem stanowiącym w Zebraniu Członków za pośrednictwem nowych technologii: wideo lub telekonferencji.

Zarząd Stowarzyszenia

 

§27

Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech osób wybieranych spośród Członków Stowarzyszenia podczas Zebrania Członków, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ⅓ Członków Stowarzyszenia. Uzupełnienia składu Zarządu dokonuje się w ten sam sposób.

 

§28

Kadencja Zarządu trwa rok.

 

§29

Członek Zarządu może zostać odwołany przez Zebranie Członków, jeśli działa na szkodę stowarzyszenia bądź rażąco narusza jego interesy, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ⅓  liczby członków Stowarzyszenia.

 

§30

Do zakresu działania Zarządu należy:

Zwoływanie Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Realizacja uchwał Zebrania Członków i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi.

Składanie sprawozdań ze swej działalności na Zebraniu Członków.

Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.

Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.

Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań.

Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

Ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia.

Rejestracja członków zwyczajnych.

Decydowanie o wszystkich sprawach związanych ze składkami członkowskimi.

 

§31

Zarząd podejmuje decyzje w drodze Uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów w obecności min dwóch członków Zarządu.

 

§32

Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

1) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.

2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego.

3) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki.

4) przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy.

5) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 5 000 zł.

 

§33

Zebranie Członków bezwzględną większością głosów przy obecności ¾ osób może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

 

§34

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

bottom of page